Indtast din mailadresse samt navnet på det barn du er forældre til og klik "Tilmeld". Du kan altid framelde dig denne service ved at indtaste den mailadresse du har brugt og klik "Frameld".

Børnemiljøvurderinger - BMV

Kortlægning af Bullerup private Børnehaves fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø.

Du kan hente nedenstående BMV i PDF-format - klik her

Du kan bruge Adobe Reader eller FoxIt Reader, der begge gør det muligt at læse PDF-dokumenter.
   

________________________________________________________

 Børnemiljøvurdering
Kortlægning af Bullerup private Børnehaves fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø.Det fysiske miljø

Kortlægning af børnenes muligheder for:
Bevægelse, sidde-/arbejdsstillinger, pladsforhold, fordybelse, samt lysforhold, støj, hygiejne og sikkerhed.

Institutionen giver rig mulighed for fysisk udfoldelse ude som inde, grov som finmotorisk.

Vi har en kuperet legeplads og skov og å lige uden for døren. Der er flere offentlige legepladser i nærmiljøet og vi benytter skolens legeplads

Indenfor er huset opdelt i tre stuer, tre ”puderum” og tre nye badeværelser, foruden køkken, tre garderober og gangarealer, hvor børnene kan/må lege.

Borde, stole, toiletter og vaske er ergonomisk udformet og placeret i en højde der passer til børnene.

Stuerne er indrettet, så der er mulighed for fordybelse i mindre ”rum”, da stuerne kan opdeles i to med en skydedør.

 Støjniveauet er vekslende og afhængigt af, hvor mange børn der er i huset. Generelt set betragtes det ikke som et problem, men vi er opmærksomme på at prøve at mindske det, både ved samtale med børnene og ved ny-indkøb af inventar og materialer, f.eks. gardiner, tæpper, kurve m.m.

Lysforholdene og indretningen, med borde, stole, ”legerum” og spiseplads er rigtig god. Der er på samme tid, plads til både voksenstyrede aktiviteter og børnenes frie leg.

Vores tre nye badeværelser, lever op til vores krav i forhold til ergonomi og selv-hjulpethed og er tillige indrettet så hygiejne og rengøringsforhold er i orden.

Vi er opmærksomme på børnenes sikkerhed og har derfor, sikrede beslag på døre, vinduer og låger. Tillige har vores døre runde kanter på indersiden, så fingerskader undgås. Skarpe knive og rengøringsartikler opbevares uden for børnenes rækkevidde, og i krybberummet forefindes selesaks, ligesom der er brandtæpper og pulverslukker i alle opholdsrum. Vi afholder med mellemrum brandøvelse og taler med børnene om, hvordan man hjælper en kammerat, der er kommet til skade.

Metode
Gennem samtaler med børnene i samlinger, observationer, samt drøftelser i personalegruppen og med bestyrelsen.

 

Det psykiske miljø

Kortlægning af børnenes muligheder for:
At danne venskaber, fællesskaber, inklusion, følelsen af tryghed, omsorg, tillid og medbestemmelse.

Da vi ved, at glæde skaber trivsel og vækst, har vi først og fremmest fokus på at skabe ”en glad institution”, i en atmosfære af tryghed og tillid og et godt samspil mellem børn og voksne.

Personalet er meget bevidste om at være autentiske og troværdige voksne, der har fokus på at kunne rumme børnene på alle følelsesmæssige planer. Derved opbygges tilliden og følelsen af at blive draget omsorg for blandt børnene, hvilket igen medfører tryghed hos barnet i barn/voksenrelationen.

Vi har fokus på at behandle hinanden ordentligt og at hjælpe børnene til at lære at respektere og rumme hinandens forskelligheder, samt at hjælpe og drage omsorg for hinanden. Dette indebærer blandt andet, at børnene hjælpes til at sige til og fra samt støttes i at løse konflikter på en konstruktiv og respektfuld måde.

Vi har gode erfaringer med aldersopdelte grupper en gang om ugen, idet vi herved kan målrette aktiviteter og tilbud til en bestemt aldersgruppe. Vi vægter dog også aktiviteter og leg på tværs af aldersgrupper, da børnene herigennem lærer af hinanden (de yngste lærer af de ældre og omvendt). Såvel de aldersopdelte grupper som de blandede grupper giver god mulighed for at etablere venskaber, som personalet hjælper og støtter op om. Desuden har personalet fokus på den inkluderende pædagogik, herunder at skabe samhørighedsfølelse i børnegruppen, hvilket eksempelvis gøres i forbindelse med fælles samlinger, arrangementer, ture ud af huset og fælles aktiviteter på stuerne.

Børnene inddrages og er medbestemmende i hverdagens aktiviteter, hvilket betyder, at de eksempelvis er med til at sætte dagsordenen i fælles samlinger, hvad vi skal have at spise på maddag og hvilket legetøj, der skal anskaffes på de pågældende stuer.

Metode
Vi har brugt observationer, samtaler med børnene og praksisfortællinger 

 

Det æstetiske børnemiljø

Kortlægning af mulighederne for et:
Inspirerende, motiverende, udfordrende og behageligt miljø.

Institutionen bærer præg af en god atmosfære, hvor børn og voksne færdes i et harmonisk og positivt miljø.

Personalet er opmærksomme på at være inspirerende, udfordrende og motiverende rollemodeller. Vi præsenterer børnene for nye og nogle gange ”grænseoverskridende” aktiviteter for at hjælpe og støtte børnene i deres individuelle udvikling. Dette tilrettelægges eksempelvis som en Tarzan-bane i skoven, hvor børnene bliver udfordret både motorisk og følelsesmæssigt, idet forhindringerne er opbygget i forskellige sværhedsgrader.

Børnene giver udtryk for, at rummene i huset er indrettet på en måde, så man får lyst til at lege, danse, høre musik, læse bøger, tegne, lege rollelege m.m. Udenfor vil børnene blandt andet gerne bygge huler, lege far-mor-børn, gynge, cykle, lege gemme og hoppe i vandpytter.
Børnene siger, at det er hyggeligt at være i køkkenet og hjælpe til med madlavning og bagning, og at det er dejligt at lære noget nyt.

De voksne pirrer børnenes fantasi ved bevidst at vende op og ned på kendte begreber, situationer og normer. Dette kunne være at sidde på bordet og have maden stående på stolen, når vi skal spise.

Fantasi og nysgerrighed til at lære nyt, inspireres tillige af ophængte dyre-/planteplakater, børnenes egne ”kunstværker”, stuens indretning/farvevalg: legetøj er synligt og placeret i børnehøjde, møbler bruges til forskellige formål (der må hoppes i sofaen, borde omdannes til huler m.m.).

Børnene udtrykker generel tilfredshed med miljøet i børnehaven og giver udtryk for, at det er rart at have samt at få nye kammerater.

Metode
Observationer af samt samtaler med børnene i dagligdagen.

 

Sammenfatning

Det generelle børnemiljø vurderes til at være godt, dog kan visse områder optimeres, blandt andet legepladsmiljøet. I den forbindelse blev der i foråret 2012 opsat tre nye legeredskaber, der imødekommer børnenes behov for såvel fysiske som motoriske udfordringer.

I forbindelse med ny-indkøb til de forskellige stuer er vi opmærksomme på – så vidt det er muligt – at anskaffe legetøj og opbevaringsting af støjdæmpende materiale, eksempelvis træ og kurveflet, og måtter/madrasser til puderum.

Desuden ønsker vi at få godkendt vores kælderrum til brug for diverse aktiviteter så det inspirerer og udvikler børnenes fantasi og lyst til at lege.

 


Bullerup, februar 2012

2014

Børnemiljøvurderingerne bliver løbende opdateret, senest 2017

 

 

Forsiden | Pædagogik | Bestyrelsen | Personale | Information | Stuer | Login
Alle rettigheder forbeholdes Bullerup private Børnehave © 2009-2012 | Sitemap | Zitemedia