Indtast din mailadresse samt navnet på det barn du er forældre til og klik "Tilmeld". Du kan altid framelde dig denne service ved at indtaste den mailadresse du har brugt og klik "Frameld".

Pædagogiske læreplaner

Bullerup private Børnehave har i forbindelse med
ansøgning om vuggestuegruppe, samt børnehavegrupper udformet vores pædagogiske læreplaner.

De pædagogiske læreplaner vil blive revideret løbende.

________________________________________________________

 

Leg, læring og udvikling.
Undersøgelser viser, at den ideelle tilstand for børnene at være i, hvis der skal finde læring sted, er, hvis de er trygge, hvis de udviser interesse, og hvis de udfordres i tilstrækkelig grad. Man kalder det for flow. Flow betragtes som en tilstand, hvor barnet er fuldstændigt opslugt af en leg eller anden aktivitet, og glemmer tid og sted. Barnet udnytter der sit læringspotentiale fuldt ud.
Det er en pædagogisk opgave for personalet i Bullerup private Børnehave, ud fra et børneperspektiv, at skabe et inspirerende og trygt miljø, hvor børn kan lege, indgå i anerkendende relationer og opleve flow. De børn, som har haft mulighed for at lege tilstrækkeligt meget, fordyber sig senere mere målbevidst i deres aktiviteter.

 

Vores værdigrundlag
Værdigrundlaget for Bullerup private Børnehave er at skabe trygge rammer, så børnene kan udvikle sig til harmoniske, selvstændige, kreative og sociale mennesker.

Vi ønsker i samarbejde med med forældrene, at støtte og stimulere det enkelte barns udvikling, således tiden i institutionen opleves som et rart og sjovt sted at være samtidig med, at forældrene føler sig trygge ved at aflevere børnene.

Nøgleord er nærhed og omsorg, der skabes af stabile, kompetente, nærværende og forstående voksne.


Når grundlaget, altså det trygge miljø, er på plads, kan læring ske i mange forskellige former. Den vigtigste form for læring er stadig leg. Børn lærer, når de får mulighed for at konstruere deres hverdagsliv i fx. selvbestemte lege, eller de lærer via voksenstøtte, når de voksne igangsætter pædagogiske forløb, fx. et projekt, hvor målet er at styrke børnenes tilgang til naturen og deres kropslige kompetencer. En god balance mellem selvigangsatte lege og voksenstyrede aktiviteter styrker børns trivsel og udvikling. Personalet på stuerne skal støtte, lede og udfordre den læring, som børnene selv via deres leg er medskabere af.

Hvis voksen-synet på leg bliver det dominerende, vil børnene opleve det som negativ læring. Vi vil i Bullerup private Børnehave opdele dagen således, at der er en god vekselvirkning mellem de voksenstyrede pædagogiske aktiviteter og børnenes frie leg.

Pædagogiske læreplaner - overordnede mål
Det overordnede mål for Bullerup private Børnehave er, at vores pædagogiske læreprocesser skal lede børnene frem imod, at blive selvhjulpne, opleve selvværd, ansvar og bemestringsglæde i forbindelse med de daglige opgaver.

De 6 kompetenceområder
1. Alsidig personlig udvikling
2. Sociale kompetencer
3. Sproglig udvikling
4. Krop og bevægelse
5. Naturen og naturfænomener
6. Kulturelle udtryksformer og værdier

Ad. 1 Alsidig personlige kompetencer

Mål for læring

 • at give det enkelte barn lyst og mod til at udforske og afprøve sine egne og omgivelsernes grænser
 • at udvikle den nysgerrige, kreative og eksperimenterende side af sig selv
 • at give det enkelte barn styrke til, at tro på egne evner og færdigheder
 • at fremme barnets selvværd og selvopfattelse
 • fremme barnets emotionelle og begrebsmæssige udvikling

Aktiviteter

 • Højtlæsning, spil og sproglege, musik, sang og dans
 • Rollespil, forskellige sociale grupperinger, så barnet lærer sine egne grænser og muligheder set i samspil med forskellige børn
 • Deltagelse i daglige gøremål

Metoder

 • Styrkelse af barnets selvværd, ved at give det opgaver som det kan magte
 • Opmærksom på at alle børn får en behagelig modtagelse på stuerne om morgenen
 • Som voksen selv at turde være grænseoverskridende og lave fejl
 • Udfordre, provokere eller ”skubbe” til barnet, så det oplever fornemmelsen af at kunne ”stå fast” og fornemmelsen af at kunne give efter
 • Sætte aktiviteter i gang, som kan rykke ved nogle af børnenes grænser, give barnet succesoplevelser
 • Udvise respekt, anerkendelse og omsorg overfor barnet og vise at barnet er værdifuldt, selvom adfærden måske til tider ikke er konstruktiv
 • Støtte op om børnenes spontane lege og ideer
 • Tid og rum til fri leg
 • Styrke barn/barn relationer og fremme venskaber

Fokusområder for vuggestuen

 • Vi har erfaring med, at når børnene oplever genkendelighed og kan overskue de daglige rutiner, vil barnet lettere lære at beherske sin omverden, blive tryg og parat til nye situationer.
 • Tryghed og tillid er en forudsætning for, at et barn kan være i læring.
 • Barnet skal være sammen med nærværende og engagerede voksne, som ser børn som små selvstændige individer, med forskellige individuelle behov samt udvikling.
 • Vi lægger stor vægt på, at der er hjemlig hygge, samt en tryg og rar atmosfære hos os.

Støtte til børn med særlig behov

 • Give disse børn en oplevelse af nærhed, tillid, tryghed og værdifuldhed. Give dem muligheden for at føle sig som en del af gruppen
 • Lave små grupper til dem der har behov for det
 • Have ekstra fokus på børn med særlige behov i forhold til inklusion i børnegruppen
 • Søge ekstern råd og vejledning
 • Give barnet tid og mulighed til at indlære

Ad. 2 Sociale kompetencer

Mål for læring

 • at kunne give udtryk for egne behov og grænser
 • opbygge og kunne indgå i forskellige gruppesammenhæng
 • at børnene knytter relationer indbyrdes og med de voksne
 • udvise tolerance for andre, deres meninger og forskelligheder og
 • løse konflikter konstruktivt og sige til/fra

Aktiviteter

 • Fællessamlinger
 • Gruppeaktiviteter, store som små
 • Aktiv deltagelse i hverdagens gøremål
 • Arbejde med at styrke den enkeltes selvværd og selvfølelse i gruppesammenhænge
 • Fri leg og rollelege

Metoder

 • Samling med plads til at børnene kan fortælle, opfinde historier, synge sammen til jul med hele huset, fællesarrangementer med forældre og børn
 • Fællesspisning
 • Vi giver børnene indblik i andres behov, ønsker og grænser, bl.a. ved at vente på sin tur, snak om følelser og ved løsninger af
 • konflikter
 • Bevidst sammensætning af grupper for at styrke og danne relationer børnene imellem
 • Sætte ord på i konfliktsituationer for at børnene lærer at løse konflikter på en hensigtsmæssig måde
 • Deltage i praktiske gøremål på stuerne, så man kan føle sig som en del af et fællesskab

Fokusområder for vuggestuen

 • Vi har særligt fokus på, at børnene lærer at give udtryk for egne behov og grænser, samt respekterer andres behov og grænser.
 • Det er vigtigt, at vi voksne ser og anerkender det enkelte barn som der er. Herved opbygger barnet selvforståelse, selvværd og mod på at turde udforske omgivelserne.
 • Der er igennem relationer med andre børn og voksne, at de sociale kompetencer udvikles. Vi lærer børnene, at kunne skelne mellem følelser, f.eks. sur/glad/ked af det.
 • Vi lærer børnene at vente på hinanden, og til det bliver éns tur, hjælpe hinanden og derved opfatte sig selv som en del af gruppen.

Støtte til børn med særlig behov

 • Tage udgangspunkt i det enkelte barns styrkesider
 • Planlagte aktiviteter i mindre grupper
 • Ekstra omsorg til dem der har ekstra behov
 • Støtte barnet i legerelationer
 • Have ekstra fokus på børn med særlige behov, i forhold til inklusion i børnegruppen

Ad. 3 Sproglig udvikling

Mål for læring

 • sproglig stimulering og forbedring af sproget gennem udtale, forståelse og gentagelser
 • sproget som kommunikationsmiddel, sprogligheden i sociale sammenhænge
 • synliggørelse af det skrevne sprog
 • kendskab til sprog- og talbegreber

Aktiviteter

 • Sætte ord på de ting vi laver i hverdagen
 • Højtlæsning
 • Visualisering af det skrevne sprog
 • Spil
 • Mundstimulation
 • Rim, remser, sang og musik
 • Samling
 • Skrive og tegne

Metoder

 • De voksne læser højt, og der tales om historien
 • Bruge det skrevne sprog aktivt – fortælle om oplevelser eller om ting børn og voksne har oplevet
 • Spille spil, snakke om spil, regler og symboler
 • Puste fjer, mælkebøtter, stimulation af tyggefunktionen
 • Den voksne som aktiv sproglig deltager i remser. Sang og brug af rytmeinstrumenter
 • På vores samlinger taler vi om de aktiviteter/ting der skal ske i løbet af dagen og om det der allerede er sket i løbet af ugen. Bl.a. via printede digitalbilleder. Disse kommer efterfølgende op at hænge på stuen
 • Børnene får i hverdagen hjælp til det skrevne sprog, så de bliver motiveret for skriftsproget
 • Vi bruger rim og remser
 • Børnene lærer at bruge sproget i større forsamlinger og bruger sproget til at skabe opmærksomhed
 • Skolebørnsgruppen skriver og leger med bogstaver og laver skoleaktiviteter op til skolestart
 • Stuen er indrettet med tal og bogstaver på væggen
 • Vi tilbyder sprogscreening af de 3-årige hvis vi vurderer, at der er et behov og er løbende opmærksom på om det enkelte barns sprog udvikler sig.
 • Vi øver børnene i, at sætte ord på behov og følelser

Fokusområder for vuggestuen

 • I vuggestuen arbejder vi med sprogudviklingen på mange niveauer, nonverbalt/verbalt, ud fra hvor langt børnene er i deres sprogudvikling.
 • Vi har fokus på kropssprog, rim/remser, mundmotorik, sange med fagter, vrøvle-ord, snakke/læse bøger.
 • Vi snakker om hverdagen, bruger mange gentagelser, og ikke mindst sætter ord på alt i hverdagen. Alt dette er med til, at hjælpe barnet til at bruge sproget i legen og i sine relationer med andre.

Ad. 4 Krop og bevægelse

Mål for læring

 • at gøre bevægelse til en sjov og naturlig aktivitet, som fremmer motoriske færdigheder
 • at få bevægelse/fysisk aktivitet ind i hverdagen
 • at stimulere børnenes fin- og grovmotorik
 • at få bevidsthed om egen krop, herunder kost, sundhed og hygiejne

Aktiviteter

 • Af- og påklædning, håndvask før spisning samt efter toiletbesøg
 • Ture ud i naturen
 • Lege på legepladsen
 • Boldspil
 • Kreative værksteder hvor der tegnes, males, hamres, klippes etc.
 • Tumleuger som tema, fysiske aktiviteter styret af de voksne
 • Krammeture – fodmassage og fodbade
 • Kravle i træer, tovtrækning og tarzanbaner
 • Smør-selv-dage samt maddage med varieret mad

Metoder

 • Synlige voksne – voksne som forbilleder og rollemodeller
 • Gå på jævnt/ujævnt, plant/skråt underlag
 • Klatre og lave huler
 • Børnene udfordres gennem bevægelse, såvel inde som ude
 • Bevæge os på alle mulige tænkelige måder både inde og ude – udfordre børnene tilstrækkeligt

Fokusområder for vuggestuen

 • Bevægelse skal være en sjov og naturlig aktivitet, som fremmer de motoriske færdigheder, både fin- og grov motorisk.
 • Vi har fokus på, at børnene selv kravler op/ned af højstole, pusleborde og krybber.
 • Vi vægter højt at udforske større udfoldelser, ved f.eks. lave gymnastik, lege løbelege, klatre i ribber, gå på bomme, lege med bolde samt gå ture i skoven m.m.
 • Træning af motoriske færdigheder f.eks. vha. forhindringsbaner, vandlege, boldspil, sætte drager op

Støtte til børn med særlig behov

 • Ekstra pædagogisk indsats i mindre grupper
 • Styrkelse af fin- og grov-motorikken gennem daglige gøremål, sanglege, rim og spil
 • Mundstimulation
 • Give megen positivitet til dette område – det kan ofte være især drenges styrke-områder – lade de vilde være kontrolleret vilde i de rette rammer
 •  Motoriske udfordringer tilpasset barnets særlige behov, for at styrke barnets kompetencer, bl.a. med henblik på bedre muligheder i det sociale samspil med andre børn

Ad. 5 Naturen og naturfænomener

Mål for læring

 • at skabe glæde og lyst hos det enkelte barn til at være og færdes i naturen
 • at børnene får en viden om hensigtsmæssig adfærd i naturen, og at børnene får bevidsthed om, hvad der er natur og ikke er natur
 • at kunne færdes i alt slags vejr i naturen og gøre brug af den

Aktiviteter

 • Vi laver naturaktiviteter i nærområderne
 • Vi har en bålhytte og en stor legeplads vi er på dagligt
 • Krible-krable-ture ud i naturen
 • Læse, fortælle og synge om dyr, natur og naturfænomener, f.eks. bøger med Sebastian der fortæller om skovens dyr, verden rundt og dyr i zoologiske have
 • Lege med vand, sand, mudder og finde dyr
 • Vi tager på små og store ture ud i naturen

Metoder

 • Vi bruger naturmatrialer til at fremstille kreative ting, graver huller, klatre i træer i skoven, finder dyr og insekter både hjemme og i skoven
 • Laver bål og spiser mad I bålhytten
 • Vi bruger naturens spisekammer f.eks. til fremstilling af frugtsaft, grød og vi har en krydderurtehave som vi bruger i madlavningen
 • Leger med vand, sætter drager op, bygger tarzanbaner, fortæller røverhistorier og fremdyrker det mystiske for at styrke børnenes fantasi, humor og kritiske tilgange til det, de får at vide (er det en kat – eller var det måske en mini puma, der er på jagt)

Fokusområder for vuggestuen

 • Det er vigtigt, at børnene kommer ud, så de mærker de forskellige årstider, og hvad det indebærer af regn/sne/frost/blæst/sol.
 • Vi har fokus på, at børnene lærer naturen at kende ud fra deres forudsætninger, f.eks. vi samler blade, plukker blomster, puster en mælkebøtte, finder snegle, rører ved regnorme.
 • Vi bruger vores nærmiljø

Støtte til børn med særlig behov

 • Give børnene oplevelser i naturen, så de oplever nærhed, tryghed og magter nye situationer og udfordringer
 • Give sanseindtryk tilpasset barnets særlige behov
 •  Give oplevelser i små børnegrupper

Ad. 6 Kulturelle udtryksformer og værdier

Mål for læring

 • at opleve, at være en vigtig del af noget større og være med til at holde Bullerup private Børnehaves traditioner levende
 • at få kendskab til og lære om forskellige udtryksformer og værdier
 • at udnytte og bruge sanser, via musik, tegning, dramatik osv.
 • at lære om/få kendskab til den danske kultur og danske mærkedage

Aktiviteter

 • Udflugter
 • Kreative emner, litteratur
 • Rollelege
 • Vi prioterer traditioner
 • Smør-selv-dage/maddage
 • Samlinger, fødselsdage, årstids bestemte aktiviteter, forældrearrangementer (fx sommerfest, fastelavn og juletræsfest)
 • Lære om tal og former via magnettavler

Metoder

 • Spontan og planlagt sang. Vi synger stort set hver dag med eller uden instrumenter
 • Udflugter, gåture i nærmiljøet, kirke, skov, skole osv.
 • Kreative emner med let tilgængelige materialer, gribe børnenes spontane lyst, maling, tegning, ler, modellervoks m.m.
 • Litteratur, højtlæsning og bøger fra biblioteket
 • Fællesudflugter, f.eks. koloni, Ballet og andre kulturelle arrangementer
 • Kulturelle oplevelser

Fokusområder for vuggestuen

 • Vi lægger vægt på, at holde traditioner og højtider i hævd. Dette er tilbagevendende begivenheder som børnene er trygge og bekendte ved. Vi holder bl.a. fødselsdage, sommerfest, juletræsfest, arbejdsdage og bedsteforældredage.
 • Udover faste traditioner bestræber vi os på, at komme til kulturelle arrangementer, f.eks. besøg på, sanseudstillinger og teaterture.

Støtte til børn med særlig behov

 • Mindre grupper med planlagte aktiviteter, der tager udgangspunkt i barnets stærke sider, for at styrke det svære/svage

Dokumentation
I vores hverdag bruger vi forskellige måder til at dokumentere vores pædagogiske arbejde og børnenes hverdag.

 • Skrive på tavlerne på stuerne
 • Digitalbilleder kommer op at hænge på stuerne eller lægges i børnenes mapper
 • Plancher med små sjove historier og børnenes malerier og tegninger udstilles
 • Det enkelte barn får en mappe med billeder af hans/hendes tid i børnehaven

Evaluering
Vi finder det vigtigt, at gennemføre løbende evaluering af den pædagogiske praksis, for på den måde at holde fokus på det overordnede mål for Bullerup private Børnehave.

I Bullerup private Børnehave finder vi praksisfortællinger særlig velegnet til evaluering, fordi de kan rumme det komplekse sociale liv i en daginstitution. Praksisfortællingerne bygger på nedenstående.

 • Observationer og iagttagelser af såvel enkelte børn som hele børnegrupper
 • Erfaringsudveksling på baggrund af lignende situationer
 • Kollegial sparring gennem konstruktiv og fremadrettet feedback på kollegers håndtering af forskellige situationer, fx konfliktløsning mellem to eller flere børn

Vi vil arbejde med praksisfortællingerne på såvel stuemøder som personalemøder, og det er også i disse fora at vi har mulighed for at forholde os kritisk til den pædagogiske praksis, der netop er grundlaget for praksisfortællingerne.

Vi benytter tillige SMTTE-modellen til at planlægge, udføre og evaluere aktiviteter og vekslende grupper af børn

I forhold til ovennævnte er børnehavens leder og medarbejderrepræsentant forpligtet til, minimum 2 gange om året, at redegøre for implementeringen af de pædagogiske læreplaner overfor bestyrelsen i Bullerup private Børnehave.

 

Revideret senest, 2016/17

Forsiden | Pædagogik | Bestyrelsen | Personale | Information | Stuer | Login
Alle rettigheder forbeholdes Bullerup private Børnehave © 2009-2012 | Sitemap | Zitemedia